Thai Food: Tom Yum Goong

Gong Bao Chicken

Gong Bao Chicken

Japan: Takoyaki

Cha ca La Vong